ලග්න දෙකකට අද තාක්ෂණික අංශයෙන් කටයුතු දියුණු වෙනවා. ඔබේ ලග්නයද කියලා මෙතනින් බලන්න.

2017 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ 31 අගහරුවාදා දින ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියලා බලන්න.රාහු කාලය ප.ව 02.52 සිට 04.22   Continue reading “ලග්න දෙකකට අද තාක්ෂණික අංශයෙන් කටයුතු දියුණු වෙනවා. ඔබේ ලග්නයද කියලා මෙතනින් බලන්න.”

සිකුරු මාරුවෙන් ජීවිත උඩු යටිකුරු වෙයි… සිකුරු මාරුවෙන් ඔබේ ලග්නයට වෙන බලපෑම .!


ජ්‍යෝති ශාස්ත්‍රය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන සියලූම දෙනා එලබෙන නොවෙම්බර් මස තුන් වෙනිදා සිදුවන සිකුරු මාරුව පිළිබදව දැනටමත් දන්නවා විය යුතුය, සිකුරු මාරුව පිළිබදව සහ Continue reading “සිකුරු මාරුවෙන් ජීවිත උඩු යටිකුරු වෙයි… සිකුරු මාරුවෙන් ඔබේ ලග්නයට වෙන බලපෑම .!”