තැඹිලි වයින් ගෙදරදී ලේසියෙන් හදාගන්න හැටි මෙන්න VIDEO

අද ඉදන් කට්ටිය ගල් අරක්කු බීපු කාලෙ ඉවරයි . මේ වීඩියෝ එක බැලුවහම හැමදාම වයින් බොන්න පුලුවන්. Continue reading “තැඹිලි වයින් ගෙදරදී ලේසියෙන් හදාගන්න හැටි මෙන්න VIDEO”

මෙම නිල් පාට රුධිරය තියන සතා ඔබ දන්නවාද?

මිල අධික නිල් පාට රුධිරය ඇති සතා ගැන ඔබ ඇසුවොත් පුදුමයට පත් වේවි.මෙම රුධිරය ගැලුමක් රු. 8,183,992.5 ක් පමණ වේ. Continue reading “මෙම නිල් පාට රුධිරය තියන සතා ඔබ දන්නවාද?”